Chung cư Vinhomes Smart City là những dự án lớn của tập đoàn Vingroup. Di chuyển tiện lợi, nội thất hiện đại and là dòng thành phầm hàng đầu đc nhiều sử dụng thích thú. Vinhomes Smart City lấy cảm hứng từ thế giới của New York khét tiếng,dự án có diện tích 43 ha, bao gồm tất cả 18 tòa tháp, toàn bộ những căn hộ tương xứng để sống bao gồm các loại hình: căn hộ,công sở,penthouse, duplex, Lvàmark 81 & khu nhà ở https://gitlab.xiph.org/vinsmarttaymo https://www.cakeresume.com/me/vinsmartcityhanoi/ https://getpocket.com/@vinsmartrail89 http://gitlab.aic.ru:81/vinsmartcityhanoi https://getpocket.com/@cappsmcleod84 https://git.noc.ruhr-uni-bochum.de/vinsmarttaymo https://qiita.com/vinsmartcityhanoi https://community.fandom.com/wiki/User:vinsmartcity2021 https://slashdot.org/submission/14711051/d-n-vinhomes-smart-city https://git.rz.uni-jena.de/vinsmarttaymo


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2021-10-13 (水) 15:39:08 (10d)